Svenska kyrkans dopordning

Psalm

Inledningsord och tackbön

P I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,
för att rädda oss från det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för in oss i sin kyrka och ett liv i förening med honom.
Detta gör han nu med det/de barn, som skall döpas.

P Låt oss bedja.
(Om någon av föräldrarna ber bönen väljs den första bönen, annars den andra)

(P) Gud, vi tackar dig för vårt/våra barn.

Tack för gåvan du har gett
och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till det/de barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn.

F Amen.

eller

P Gud, vi tackar dig för detta/dessa barn.
Välsigna dem som bär ansvar för barnen
(- föräldrar, faddrar och vänner).
Fyll dem med din kärlek,
så att de kan ge ömhet och trygghet.
Hjälp oss alla att leva så med varandra
att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva.

F Amen.

Evangeliet om Jesus och barnen

P Låt oss höra evangeliet om Jeus och barnen.

(P) Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem och välsignade dem.
(Mark 10:13-16)

Prästen kan säga dessa eller liknande ord:
Så vill vi göra med detta/dessa barn som vi nämner vid namn.

Befrielsebön

Prästen frågar barnets föräldrar:

P Vilket namn har ni/du gett ert/ditt barn?

En av föräldrarna säger barnets namn. Präst och om möjligt anhöriga och faddrar kan lägga handen på barnets huvud.

P Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befriga NN från mörkrets makt
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid.

Prästen kan under korstecknande säga:

P Tag emot korsets tecken
(på din panna,
på din mun
och på ditt hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne
kallar dig att vara hans lärjunge.
Amen

Bibelläsning

P Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matt 28:18-20)

Prästen eller medhjälpare kan fortsätta med ytterligare bibeltexter om dopet.

Doptal

Psalm

Dopbön

Vatten hälls i dopfunten, om inte detta har skett tidigare.

P Låt oss bedja.

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att han/hon/de som nu skall döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
Föd honom/henne/dem till ett nytt liv med Kristus
och förena honom/henne/dem med ditt folk.
För vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

eller

P Himmelske Fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk,
som är förenat med dig i Jesus Kristus.
Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa
och ger honom/henne/dem som här skall döpas
del i din Sons segerrika död och uppståndelse.
För vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

*Trosbekännelsen

P Låt oss tillsammans bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka.

F Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror och på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror och på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Prästen kan fråga barnets föräldrar:

P Vill ni/du att ert/det barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?

Föräldrarna svarar:

Ja.

Dophandlingen

Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:

P NN, jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den helige Anderns namn.

Prästen lägger handen på barnets huvud och fortsätter:

P Livets Gud,
uppfyll NN med din helige Ande,
och hjälp honom/henne att dag för dag leva i sitt dop.

Välkomnande (och överlämnande av dopljus)

Prästen kan lyfta upp barnet inför församlingen och säga:

P Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Medhjälpare eller präst säger följande eller liknande ord:

(P) NN, vi välkomnar dig/er i Guds familj
och tar emot dig/er med kärlek och förväntan.

Dopljus kan tändas här eller vid dophandlingen. Vid överlämnandet kan medhjälpare eller präst säga följande eller liknande ord:

(P) Tag emot detta/dessa ljus.
De/det är en påminnelse om Jesus som sade:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

Prästen kan tillfoga några egna ord eller följande:

P Kära kristna.
Genom dopet har NN/ditt/dina/ert/era barn blivit
upptagen/upptaget/upptagna i Kristi kyrka.
Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar)
att vara förebilder och förebedjare för honom/henne/dem
och tillsammans med församlingen
leda honom/henne/dem på trons väg genom livet.

Förbön

Präst, medhjälpare eller förälder leder en fritt formulerad förbön eller ber någon av följande böner:

P Låt oss bedja.

(P) Barmhärtige Gud och Fader,
barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje.
Därför ber vi till dig för NN/detta/dessa barn.
Låt honom/henne/det/dem få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra.
Ge honom/henne/det/dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder.
Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop
prägla hela livet,
så att vi alla växer till och mognar i vår tro
och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.

F Amen

eller

(P) Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande.
Vi ber dig för NN/detta/dessa barn som du har tagit emot i dopet.
Hjälp oss att i glädje och förtröstan ge honom/henne/det/dem
trygghet och närhet.
Bevara honom/henne/det dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld.
Låt honom/henne/det/dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter
och skydda honom/henne/det/dem som dina barn i liv och död och evighet.

F Amen.

Herrens bön

P Låt oss tillsammans be Herrens bön.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så och på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet. Amen.

Välsignelsen

Psalm

Sändningsord